Hovedside
  Gudskontakten
- Veien til frelse
  Himmelnøkkelen
- Frelse på 10 minutter
  KONTAKT OSS
  Forbønn
  Møter
  Støtte til MJL
  Telekirken
  Bladet Legedom
  Produkter
  Vitnesbyrd
  Artikler
  Video
  Hvem er vi
    English
 

Evangelist
Svein-Magne Pedersen
Daglig leder i
Misjonen Jesus Leger


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

 
RELIGION— OPIUM FOR FOLKET?

Den tyske filosofen Karl Marx uttalte i det attende århundret at «religion er opium for folket». Med andre ord: Religion er et ikke-gode. Det gjør folk sløve, forutinntatte og virkelighetsfjerne. Denne oppfatningen blir i dag på det sterkeste tilbakevist av ny forskning.

Tekst: Svein-Magne Pedersen

Moderne vitenskap bekrefter troens virkning på fysisk og psykisk helse

Fremdeles er det mange tilhengere av den marxistiske filosofien. Men tilhengerskaren vil nok krympe etter hvert som vitenskapens nye landevinninger blir kjent. For i dag forskes det som aldri før på forholdet mellom religion og vitenskap. Resultatene er oppsiktsvekkende. Leger i Norge og en rekke vestlige land vet skremmende lite om de vitenskapelige funn som er gjort ved en rekke universiteter, de fleste i Amerika.

I løpet av de siste 50 årene har Marx´s filosofiske teori slått store sprekker. De faller i dag som korthus på vitenskapens høyborger – store, kjente universiteter. I denne perioden har de store fiendene religion og vitenskap gradvis begynt å nærme seg hverandre. Nå rekker de hendene til hverandre.

Av Amerikas 126 medisinske skoler tilbyr nå over 70 av dem obligatoriske eller valgfrie kurs i medisin og religion. Elevene kan velge mellom over 60 slike kurs. Nå forskes det som aldri før på fenomenet religion og helse. Til og med på noen av verdens beste universiteter som Harvard og Yale forsker man på fenomenet og tilbyr kurs innen emnet. Bønn begynner å få et comeback innen medisinen. En rekke amerikanske medisinske tidsskrifter har publisert resultatene av veldokumenterte vitenskapelige studier som viser at god religion er helsebringende. Nesten alle er blitt gjort blant kristne fra forskjellige kirkesamfunn.

Splittelsen

Opp gjennom historien har religion og helse gått hånd i hånd. Allerede 5000 år f.Kr. ble håndspåleggelse brukt i forbindelse med helbredelse. Det kan man finne fra inskripsjoner fra denne tiden. Både egypterne, grekerne og romerne hadde sine guder som helbredet. Ofte var det en blanding av bruk av urter kombinert med magiske ritualer.

I Det gamle testamentet var prestene legen blant israelittene. Ble en jøde syk, skulle den syke gå til presten for konsultasjon.

Ingen i den medisinske historie har hatt så store resultater i sin legegjerning som Jesus. Evangeliene forteller en rekke ganger at han helbredet alle som kom til ham for å få hjelp. Jesus selv bød sine disipler å helbrede alle syke. Stafetten skulle gå videre.

I middelalderen var munker og prester ofte leger, og de første sykehus ble startet og opprettholdt av kloster eller andre religiøse grupper innen kirken. På denne tiden var det kirken som utstedte lisens til legene.

Da den vitenskapelige revolusjon kom i det 17. århundre, ble det splittelse mellom religion og vitenskap. Den franske filosofen Descartes insisterte på at sannheten bare kunne fås gjennom harde fakta og at vitenskapelige metoder ikke kunne brukes på troen. Kirken ble etter hvert satt på sidelinjen. Dens autoritet på sannheten begynte å krympe.

Hva har religion og vitenskap med hverandre å gjøre? I våre dager begynner vitenskapen å skjønne at vi mennesker ikke bare er en kjemisk og fysisk substans. Det fins også en åndelig side ved mennesket. Sannheter om mennesket fås ikke bare gjennom laboratorieeksperimenter. Vi har ikke bare et legeme, men også en sjel bestående av tanker, følelse, vilje og samvittighet. Gjennom vår ånd kan vi tro på og ha åndelig kontakt med vår Skaper. Vi er skapt med mulighet til å ha toveisforbindelse med Gud. Leger bør ikke undersøke et menneske som en snekker ser på sine bord eller en rørlegger ser på sine rør. Leger trenger å se på mennesket fra en holistisk synsvinkel hvor hele personen er tatt med i undersøkelsen.

En amerikansk lege sa det slik: «Til nå har vi leger behandlet sykdommer som er i mennesket. I framtiden trenger vi å lære å behandle mennesker som har sykdommer.»

«Tro er god medisin»

Veldokumenterte, vanntette vitenskapelige dokumentasjoner fra en rekke store universiteter i Amerika og andre land slår i dag fast at Marx´s filosofi rett og slett er en farse. I løpet av de siste 40–50 årene har det vært foretatt 500 kliniske, vitenskapelige studier på helse og religion. Nesten alle slår tydelig fast at en god porsjon god religion gir god helse. For noen år siden ble det etablert et senter for studier i religion og helse ved Duke University i USA. Professor dr. Dale A. Mattews ved Duke University er en banebryter på dette feltet. Hans konklusjon er:

«Tro er god medisin.»

«Tro og helse står i nær forbindelse med hverandre.»

Det ene studiet etter det andre slår fast følgende: Mennesker som går minst en gang i uken i kirken, ber til Gud og leser i Bibelen hver dag, har mange fordeler, medisinsk sett:

• De har lavere diastolsk blodtrykk enn de som er lite eller ikke religiøse i det hele tatt.

• De er sjeldnere til behandling på sykehus og har normalt bedre fysisk og mental helse.

• De har et sterkere immunforsvar og kan takle stress bedre.

• De lever vanligvis lenger enn de som er lite eller ikke religiøse.

• Etter en hjerteoperasjon har de religiøse tre ganger større sjanse til å overleve sammenlignet med ikke-religiøse pasienter.

• Risikoen for å dø av en sykdom (alle sykdommer inkludert) er 35 prosent lavere for de religiøst aktive.

• De beholder helsen bedre, og unngår ofte farlige sykdommer som kreft og hjertesykdommer.

Listen kunne gjerne gjøres lenger.

Hvorfor mindre sykdommer hos de religiøse?

For det første: Fordi Gud har skapt legemet, står de troende ansvarlig overfor Gud med sitt liv. Skadelige laster og lyster avstår man helst fra. De troende har også vanligvis et sosialt nettverk rundt seg i kirken. Gudstilbedelse gir glede og inspirasjon, og et håp om evig liv etter døden gir livet mening. Et sosialt nettverk frir dem fra ensomhet og en følelse av ikke å være til noe gagn. Dessuten har de troende en Gud å gå til med synd og skyld. Å få tilgivelse er en helsebringende opplevelse som kan være med på å løse en fra stress og høyt blodtrykk. Det er med på å gi et bedre immunforsvar, som igjen beskytter mot en rekke sykdommer. Dette er vitenskapelig bekreftet.

For det andre: I tillegg går mange troende til Gud med sin sykdom og ber om helbredelse. Han styrker kroppen, bevarer fra sykdom eller gir guddommelig helbredelse. Personlig har jeg vært øyevitne til mange veldokumenterte under som ikke kan forklares som placeboeffekt.

Vitenskapen er begrenset

Den amerikanske legen Dr. Daniel J. Benor har utført 131 eksperimenter på bønn og helbredelse. Over halvparten gav statistisk betydelige resultater. Den amerikanske psykologen William G. Braud har gjort lignende funn gjennom 149 studier. I tillegg kommer mange tusen som er blitt helbredet gjennom forbønn uten å ha fått det bekreftet av leger eller ved en vitenskapelig undersøkelse.

«Det er ikke lenger spørsmål om eksperimentene beviser at bønn virker. Det har de allerede gjort. Det nye spørsmål er: Hva vil det føre til? Hva vil virkningen på vitenskapelige eksperimenter bli på tro og organisert religion?» (Dr. Larry Dossey).

Vitenskapen er ikke religiøs. Den kan verken bevise eller motbevise Guds eksistens. Vitenskapen kan bare fortelle at bønn virker. Men den kan ikke fortelle oss hvordan eller hvorfor den virker. Vitenskapen er begrenset i studie av bønn, for den kan bare måle det som er mulig innenfor de begrensede måleinstrumenter som fins, laget av begrensede mennesker. Derfor kan vitenskapen ikke si: «Det fins ingen Gud.» Det har den ikke kompetanse til. Den kan ikke måle den umålbare, ubegrensede Gud.

Det er umulig å se bakterier gjennom en kikkert, men det betyr ikke at bakterier ikke fins. Problemet er at man anvender feil instrument. Ved å bruke Bibelen og troen som «instrumenter», kan vi oppleve Gud. Troen begynner der fornuften og intellektet slutter. Et under kan ikke forklares. Et under blir til gjennom troens søken utenfor A4 området, utenfor sansenes begrensede verden. Det skjer når vi beveger oss inn i Guds verden.

Religionen svarer på spørsmålet «hvorfor»? Vitenskapen svarer på spørsmålet «hvordan». Den moderne vitenskapen har gjort troen på en Skaper mer troverdig. Når man forsker på det skapte, skjønner man at det fins en intelligent skaper bak det hele.

Den tysk-sveitsiske fysikeren Albert Einstein var en stor vitenskapsmann. Men han lot ikke den begrensede vitenskapen hindre ham i å tro på Gud. Tvert imot! Einstein sa at «religion uten vitenskap er blind og vitenskap uten religion er lam».

Den kjente amerikanske legen, dr. David B. Larson konkluderer slik: «Statistisk sett er Gud god for deg.» Er vi klare for nytenkning?


© 2018 Misjonen Jesus Leger. Kopiering av materiale fra dette nettstedet for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

SLIK KAN DU BLI HELBREDET
(Bok)

En veiviser til helbredelse av Svein-Magne Pedersen

De gode nyhetene om at Gud ønsker å helbrede alle mennesker fra alle sykdommer trenger å bli spredt viden om. Lenge har Svein-Magne gått og tenkt på å utgi en enkel og liketil bok om dette viktige emnet. Når dette leses, er den snart ferdig trykt og klar til salg.

Boken tar for seg de grunnleggende sannhetene om helbredelse. Opp gjennom kirkehistorien har teologien om helbredelse blitt utvannet og gjort kraftløs. Vi trenger derfor å trenge inn i Bibelens kilde til visdom om dette emnet. Boken rydder bort misforståelser og en feilaktig og svak teologi om dette emnet. Deretter gir den svaret på hva vi skal tro, hvordan vi skal tro og hvordan vi skal ta imot Guds sjenerøse gave. Punkt for punkt blir du veiledet inn i Guds rike skattkammer av visdom som du trenger å kjenne til for å motta din helbredelse.

Mot slutten av boken er det to bønner om helbredelse som du kan be, samt et bilde av Svein-Magnes hånd. Flere kan vitne om at de er blitt helbredet ved å be disse bønnene eller ved å legge sin hånd mot Svein-Magnes hånd – eller ved å legge hans hånd mot det syke sted. Det kan også du gjøre og forvente et mirakel fra Gud.

Boken Slik kan du bli helbredet er nøkkelen som du trenger å kjenne til for kunne bli frisk.


Les mer


Gud vil at jordens folk skal kjenne ham som underets Gud:

Du er en Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Salme 77:15